Franziska Dittrich (Puppenspiel)
Sebastian Fortak (Puppenspiel)
Anna Menzel (Puppenspiel)
Hans-Jochen Menzel (Puppenspiel)
Magda Lena Schlott (Puppenspiel)
Rike Schuberty (Puppenspiel)
Christian Sengewald (Puppenspiel)
Nis Søgaard (Puppenspiel)
Kristine Stahl (Puppenspiel)
Lisa Ströckens